Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει τον σκοπό, στόχο, αποστολή και μορφή του προτεινόμενου δικτύου των εταίρων του έργου Heart Safe Cities για τη βιωσιμότητα του έργου μετά την ολοκλήρωσή του.

Διαβάστε το εδώ