Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Последни вести

За проектот

Проектни Партнери

Проектот е имплементиран од 4тиот округ за здравје на регионот Македонија и Тракија во соработка со Општина Каламарија, Институтот за превенција, третман и рехабилитација на кардиоваскуларни болести-Св.Стефан Охрид и Институтот за Јавно здравје-Здраствен Дом Охрид.

Здравствени активности

Обука на граѓани и медицински персонал од општините Каламарија и Охрид за Основна Животна Поддршка (BLS), Инстант животна поддршка (ILS). Надградба на медицинската опрема во 8 здравствени единици во Солун и Охрид. Инсталирање на автоматски надворешни дефибрилатори (AED).

Влијание/Ефекти

Проектот цели кон подобрување на превентивната здравствена заштита и социјалните услуги со фокус на ефективно менаџирање на инфаркти надвор од болница, и инциденти за кои е потребна прва помош во урбаната област.

Буџет

Вкупниот буџет на проектот е 1,231,160.94€, кој е финансиран од Европската Унија и од националните фондови на земјите учеснички во Интерег ИПА Програма за прекугранична соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Времетраење

Вкупното времетраење на проектот е 24 месеци. Проектот почна на 2ри Април 2018 и се очекува да заврши на 1ви Април 2020.

Програма

Проектот е имплементиран во рамките на Интерег ИПА IPA Програма за прекугранична соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Проект кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.

Оваа веб страна е креирана со финансиска помош на Европската Унија. Одоговорен за содржината на страната е 4тиот Округ за Здравје на регионот на Македонија и Тракија. Страната во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија, земјите учеснички и Управувачкиот Орган..