База на податоци за инструктори

Ова база на податоци* е имплементирана во рамиките на проектот “Градови на Безбедно Срце” и е испорачлив документ 4.1.3.

Ова е база на податоци на овластени обучувачи за BLS (Basic Life Support-Основна животна поддршка), во која се вклучени новите овластени обучувачи кои ќе произлезат од проектните активности како и веќе овластените обучувачи кои се активни во областа за интервенција на проектот, со цел да се создаде база на обучувачи. Целата е да се создаде критична маса на обучувачи кои ќе ја промовираат идејата ‘’Градови на Безбедно Срце’’, а и критична маса на овластени лица кои ќе управуваат со случаи на срцеви удари.

*Политика на приватност: Горенаведените податоци се собрани и објавени со согласнот на обучувачите кои се вклучени во базата на податоци.

Податоците се собрани и користени за спроведување на проектот Градови на Безбедно Срце и е забрането нивно копирање и објавување од други и за други цели освен за проектот.

Градови на Безбедно Срце

Прекугранични Градови на Безбедно Срце

Проект кофинансиран од Европската Унија и националните фондови на земјите учеснички.

Оваа веб страна е креирана со финансиска помош на Европската Унија. Одоговорен за содржината на страната е 4тиот Округ за Здравје на регионот на Македонија и Тракија. Страната во никој случај не ги рефлектира ставовите на Европската Унија, земјите учеснички и Управувачкиот Орган..