Најдете го најблискиот дефибрилатор

На следната мапа прикажени се достапните дефибрилатори кои што беа инсталирани во рамките на проектот.

Изберете го најблискиот дефибрилатор и видете го најкраткиот пат.

Можете да спасите живот!

*координатите за позициите на дефибрилаторите се дадени од страна на  Одделот за цивилна заштита на општина Каламарија.

Податоците се собрани и користени за спроведување на проектот Градови на Безбедно Срце и е забрането нивно копирање и објавување од други и за други цели освен за проектот.

Heart Safe Cities

Cross Border Heart Safe Cities

Project co-funded by the European Union and national funds of the participating countries

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are the sole responsibility of the 4th Health District of Macedonia & Thrace and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries and the Managing Authority.