Развој на мрежа за соработка, “Мрежа на Безбедно Срце”

Тековниот документ ги предлага мисијата, обемот, целите и формата на партнерската мрежа на проектот “Градови на Безбедно Срце” и нејзината одржливост по завршувањето на проектот.

прочитајте го овде