Развој на мрежа за соработка, “Мрежа на Безбедно Срце”

Тековниот документ ги предлага мисијата, обемот, целите и формата на партнерската мрежа на проектот “Градови на Безбедно Срце” и нејзината одржливост по завршувањето на проектот.

прочитајте го овде

План за комуникација и визуелна идентификација на проектот

Тековниот документ D.2.1.1. План за комуникација&визуелна идетификациаја (Прирачник за информации и публицитет) на проектот Безбедни градови за срце. Прирачникот за информации и публицитет претставува главен резултат на сите проекти во рамките ИПА Програмата за прекугранична соработка CCI 2014 TC 16 I5CB 009. Целта на Прирачникот за публицитет е широката дисеминација на проектот и неговите резултати. Прирачникотќе придонесе за ефектива комуникација помеѓу партнерите во проектот.

прочитајте го целиот документ овде